REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

im. Marcina Biema w Olkuszu

 

ROZDZIAŁ I

Cela i zadania Rady Rodziców

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Marcina Biema
   w Olkuszu,
 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
 4. Radę – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,
 5. Radzie klasowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,
 6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie,
 7. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady,
 8. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady

§ 2

 1. Podstawowym cele Rady, jako organu Szkoły, jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły przez podejmowanie działań wynikających z przepisów oświatowych oraz niniejszego regulaminu.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności przez:

1)      Pobudzanie aktywności rodziców oraz organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,

2)      Wyrażanie opinii i przekazywanie dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i wniosków w sprawach związanych z działalnością Szkoły,

3)      Wspieranie działalności statutowej Szkoły,

4)      Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,

5)      Współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły.

 

ROZDZIAŁ II

Struktura i zasady wyboru Rady oraz jej organów wewnętrznych

 § 3

 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów każdej klasy w tajnych wyborach. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające.
 3.  Sprawy związane z procedurą wyborczą rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danej klasy.

§ 4

 1. Na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym  Rada wybiera w głosowaniu jawnym:

1)      Prezydium Rady

2)      Komisję rewizyjną Rady

 1. W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
 2.  W skład Komisji rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzi dwóch członków

§ 5

 1. Rada działa na zebraniach plenarnych oraz przez organy wewnętrzne.
 2. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym semestrze musi się odbyć przynajmniej jedno spotkanie Rady.
 3. Zebrania Rady są protokołowane. Rady Klasowe decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji.
 4. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek poszczególnych rad klasowych lub Dyrektora.
 5. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji rewizyjnej i rad klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków.
 6. W zebraniach Rady, Prezydium oraz Komisji rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby, w szczególności: Dyrektor, pedagog szkolny i nauczyciele.

 

ROZDZIAŁ III

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

 § 6

Kompetencje Rady określają zapisy ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw.

 1. Rada jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
 2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1)        Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Szkołą,

2)        Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły,

3)        Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,

4)        Występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli,

5)        Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich  awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego,

6)        Wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,

7)        Uchwalenie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,

8)        Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

9)        Uchwalenie propozycji wysokości składek rodziców Szkoły.

§ 7 

 1. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

1)        Bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

2)        Realizacja preliminarza Rady,

3)        Wykonywanie uchwał Rady,

4)        Zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady,

 1. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.

§ 8 

 1. Komisja rewizyjna jest organem Rady sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium
 2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy w szczególności:

1)        Bieżące kontrolowanie finansowanie Prezydium,

2)        Przedstawienie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

3)        Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,

4)        Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

§ 9 

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

§ 10

 1. Rada,  Komisja rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i poodejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący obrad.

§ 11

 1. Rada klasowa reprezentuje rodziców uczniów danej klasy.
 2. Do zadań rady klasowej należy w szczególności:

1)        Realizowanie celów Rady na terenie danej klasy

2)        Prezentowanie opinii wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i nauczycieli,

3)        Występowanie z wnioskami dotyczącymi pracy Szkoły do Rady,

 1. Pracami rady klasowej kieruje jej przewodniczący lub upoważniony przez niego inny członek rady klasowej.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszu Rady

§ 12 

 1. Główne źródło funduszu Rady to dobrowolne składki rodziców, a także darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z innych źródeł.
 2. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły.
 3. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

1)        Dyrektor,

2)        Nauczyciele,

3)        Pedagog szkolny,

4)        Rady klasowe,

5)        Samorząd uczniowski,

 

§ 13 

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.
 2. Za realizacje preliminarza odpowiada Prezydium.
 3. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania zgromadzonymi środkami.

 

ROZDZIAŁ V

Zmiany Regulaminu i postanowienia końcowe

§ 14

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
 3. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygają Rada w drodze uchwały.
 4. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem