INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE DiAMEnT
Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

Od 1 marca 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago realizują projekt DiAMEnT, którego celem jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim.

Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego jako projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia (klasy 1-3 szkoły podstawowej) oraz technologii informacyjno - komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki (klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), co w perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości procesu kształcenia oraz zwiększenia szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i do poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Projekt ma charakter systemowy, a w jego realizację zaangażowane będą różne podmioty środowiska oświatowego, tworzące koalicję na rzecz wspierania i rozwijania uzdolnień uczniów.
Pierwszy etap projektu to przygotowanie programowe do wdrożenia systemu (1.03.2009-31.12.2009). W tym etapie powstanie koncepcja systemu wspierania uzdolnień uczniów, a jej autorzy opracują także jednolite standardy tworzenia programów zajęć dla uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych i twórczego myślenia oraz zasady diagnozowania uzdolnień. Zespoły autorów opracują programy w zakresie twórczego myślenia dla uczniów kl.1-3, programy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych w zakresie wskazanych kompetencji, programy e-lerningowych kół naukowych i program szkoły letniej. Integralną częścią koncepcji jest stworzenie programów szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły.
Wymienione programy będą realizowane w projekcie, a po jego zakończeniu staną się elementem wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi. W realizację tego etapu zostanie włączona doświadczona kadra: pracownicy wyższych uczelni, poradni psychologiczno-pedagogicznych, konsultanci i doradcy metodyczni placówek doskonalenia nauczycieli.
Kolejnym etapem projektu będzie przygotowanie kadr i zasobów do wdrożenia programu (1.11.2009- 31.07.2010).
Na tym etapie zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, nadzoru pedagogicznego i pracowników jednostek samorządu terytorialnego dla ok. 8000 osób.
W pierwszej kolejności zostaną przygotowani edukatorzy, którzy następnie poprowadzą warsztaty dla nauczycieli przedmiotów, w zakresie wskazanych kompetencji kluczowych, dla nauczycieli klas 1-3 w zakresie twórczego myślenia, a także dla wybranych nauczycieli wszystkich typów szkół, przygotowujące ich do pracy z uczniami zdolnymi (po 1 osobie z każdej szkoły). Szkolenia będą miały charakter kaskadowy.
Wszyscy wymienieni adresaci zostaną zapoznani z koncepcją i założeniami programu, a kadra pedagogiczna uzyska przygotowanie do realizacji zajęć z uczniami zdolnymi w ośrodkach pozaszkolnych oraz do indywidualizacji pracy z uczniami w toku procesu dydaktycznego.

Kluczowy etap projektu stanowi przeprowadzenie wdrożenia programu wspierania rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (1.01.2010- 30.09.2012). Na tym etapie zostaną uruchomione Powiatowe Ośrodki Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ), których sieć obejmie wszystkie 22 powiaty województwa małopolskiego, a zajęcia w nich będą realizowane przez kolejne dwa lata szkolne.
Uczniowie będą kwalifikowani do udziału w zajęciach na podstawie wyników diagnozy przeprowadzonej z wykorzystaniem opracowanych przez specjalistów testów diagnostycznych (ok. 12000 uczniów). Dla uczniów, którzy uzyskają najwyższe wyniki zostaną utworzone międzyszkolne grupy, funkcjonujące w POWOZ-ach. Poczynając od klasy czwartej wybrani uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będą realizować projekty edukacyjne pod opieką przeszkolonych nauczycieli, według opracowanych wcześniej programów. Zaplanowano tez dwie edycje zajęć wyjazdowych w ramach szkoły letniej. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostaną uruchomione e-learningowe koła naukowe z wykorzystaniem platformy edukacyjnej, której dysponentem jest WSB-NLU w Nowym Sączu.
Równolegle uczniowie klas 1-3 wszystkich szkół podstawowych będą mieli możliwość realizacji programu edukacyjnego z zakresu twórczego myślenia, wspierającego program kształcenia zintegrowanego. Jest to pierwszy stopień systemu pracy z uczniami zdolnymi. Ponadto, dzięki wcześniejszemu przygotowaniu nauczycieli, we wszystkich szkołach zostaną wzmocnione działania służące indywidualizacji pracy z uczniami w toku procesu dydaktycznego. Będą mogły być w tym celu wykorzystane materiały dydaktyczne wypracowane na I etapie projektu. Element systemu stanowić będą także konkursy dla szkół i nauczycieli wyróżniających się w pracy z uczniami zdolnymi.
Ostatni etap projektu to ewaluacja i opracowanie raportu z wdrożenia programu, z rekomendacjami ekspertów krajowych i zagranicznych.
W ramach systemu ewaluacji projektu zostaną zebrane opinie wszystkich uczestników warsztatów oraz osób zaangażowanych we wdrożenie projektu w powiatach. Elementem ewaluacji będą też recenzje poszczególnych programów edukacyjnych, przygotowane przez specjalistów krajowych i partnera zagranicznego. Wnioski z ewaluacji zostaną wykorzystane do zredagowania ostatecznej wersji programów i materiałów metodycznych; zostanie też opracowany raport całościowy z realizacji projektu.
Z rezultatami projektu zostaną zapoznani nauczyciele, dyrektorzy szkół, nadzór pedagogiczny, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podczas konferencji zamykających projekt.

Autorzy projektu wierzą w autentyczne zaangażowanie całego środowiska oświatowego Małopolski w jego realizację. Tylko wspólne działania wszystkich, którym leży na sercu dobro edukacji w województwie, pozwolą na odkrycie i oszlifowanie diamentów - młodych, zdolnych ludzi, którzy są największym zasobem regionu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem