Regulamin świetlicy szkolnej


§1

Świetlica jest integralną częścią szkoły.Świetlica prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną głównie dla uczniów klas I – III, w razie potrzeby także dla uczniów klas starszych.Grupa wychowawcza liczy nie więcej niż 25 osób.Zapisy do świetlicy prowadzone są na początku roku szkolnego (do 30 września)

W miarę wolnych miejsc uczniowie mogą być przyjmowani do świetlicy w trakcie całego roku szkolnego.

Czas pracy świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, określa Dyrektor szkoły.

§2

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, działalności kreatywnej oraz zaspokojenie potrzeb: bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych.

§3

DO ZADAŃ ŚWIETLICY NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

Prowadzenie działalności wychowawczej.Sprawowanie opieki nad uczniem przed i po lekcjach.Zorganizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.Stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.Kształcenie prawidłowych postaw moralnych i społecznych.Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu w celu stymulowania rozwoju fizycznego dziecka.Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności swojej szkoły, środowiska lokalnego, regionu i kraju. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kultury życia codziennego. Upowszechnianie kultury zdrowotnej i nawyków higieny.Rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej.

§ 4

Zasady rekrutacji do świetlicy:

Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY, którą wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka.

§ 5

Organizacja pracy świetlicy:

Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.Praca świetlicy odbywa się zgodnie z rocznym planem pracy. Plan układają nauczyciele świetlicy, uwzględniając zadania i priorytety wynikające z planu pracy szkoły.Nauczyciel prowadzi zajęcia zgodnie z miesięcznym planem pracy. Zajęcia programowe dostosowane są do zainteresowań i aktywności dzieci.Godziny pracy świetlicy na dany rok szkolny określa Dyrektor szkoły.Zasady opuszczania świetlicy przez dzieci określają rodzice w pisemnych oświadczeniach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pozostającym w świetlicy zobowiązuje się:

1) ucznia – do zgłaszania się do świetlicy niezwłocznie po zakończonych zajęciach

lekcyjnych.

Uczeń chcący wyjść ze świetlicy poza wcześniej ustalonymi godzinami pobytu, zobowiązany jest do okazania pisemnego

zezwolenia od rodziców.

Ustna prośba dziecka nie będzie uwzględniana.

2) rodziców - do pisemnego poinformowania wychowawców świetlicy o sposobie opuszczania świetlicy przez ucznia tj.:

- w przypadku, gdy uczeń jest odbierany przez osoby trzecie, rodzic ma obowiązek przedłożyć stosowne upoważnienie,

- w przypadku, gdy rodzic zezwala na samodzielne opuszczanie świetlicy przez ucznia, ustala się godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy,

- każdorazowe zwolnienie dziecka ze świetlicy w godzinach innych niż ustalone na zgłoszeniu rodzic zobowiązany jest potwierdzić pisemnie, a w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne,

- rodzice zobowiązani są do odbierania dzieci w czasie wskazanym w tygodniowym planie pracy świetlicy, podanym na początku roku szkolnego.

3) wychowawców świetlicy - do sprawowania rzetelnej opieki wychowawczej nad uczniami,

w tym:

- stałego kontrolowania ruchu uczniów w świetlicy,

- nadzorowania bezpieczeństwa uczniów podczas zabaw i gier,

- natychmiastowego usuwania usterek i potencjalnych zagrożeń lub zgłaszanie ich konserwatorowi, jeżeli usunięcie samodzielne nie jest możliwe.

§6

Uczeń, przebywający w świetlicy, zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

Uczeń może być wykreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy w przypadku nieusprawiedliwionej, długotrwałej nieobecności.

Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.

§7

Dokumentacja świetlicy.

Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.Miesięczne plany pracy.Rozkład zajęć.Dzienniki zajęć.Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.Kronika świetlicy.

§8

Regulamin świetlicy powinien znajdować się w miejscu dostępnym dla wszystkich członków społeczności świetlicowej.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem